Veriga EKO semen

VERIGA EKO SEMEN

LAS Dolenjska in Bela krajina je s partnerico LAS Gorenjska košarica s projektom »Veriga EKO semen« uspešno kandidirala na 6. javnem pozivu za sofinanciranje projektov sodelovanja med LAS. Vrednost celotnega projekta je 241.166,80 EUR, višina sofinanciranja 186.965,75 EUR oz. 85% upravičenih stroškov brez DDV.

Partnerji:

 • LAS Dolenjska in Bela krajina  s partnerji Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Eko kmetija Matjaž Zagorc – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Eko kmetija Matjaž Strojin – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Orantur – podjetje za gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. in Razvojni center Novo mesto d.o.o.
 • LAS Gorenjska košarica s partnerji Ekosemena, inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj; Kmetija Vegerila – Praprotnik Tilen, Ekološka kmetija Porta – Fister Aleš,  Razvojna agencija Gornje Gorenjske in BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj.

Cilj projekta:

 • Spodbuditi ekološke kmetovalce k večji pridelavi ekoloških semen z nudenjem strokovne podpore na terenu in v laboratoriju.
 • Povečanje kakovosti pridelanega semenskega materiala s strokovnim nadzorom pridelave ekoloških semen.
 • Razvoj regijske semenske banke za shranjevanje semenskega materiala.
 • Razvoj novih produktov/namazov izdelanih iz ekološko pridelanih semen (grah, fižol).
 • Vzpostavitev testnih polj ter kolekcijskih nasadov za preizkušnjo biodiverzitetnih mešanic lokalnih, starih, tradicionalnih sort in pridelava semen ter vpliv podnebnih sprememb na njihovo rast in razvoj ter kakovost.
 • Povezati ekološke pridelovalce in ekološke predelovalce ter končne uporabnike s pripravo nabora ekoloških pridelovalcev ter izdelavo GIS analize oz. geografskega prikaza ekoloških kmetijskih vsebin.
 • Vključevanje ranljivih ciljnih skupin tako v fazi spoznavanja ekoloških semen kot v nadaljevanju uporabnikov s pomočjo različnih izobraževanj, aktivnosti in e-publikacij.

Aktivnosti v projektu:

 • Nakup opreme za vzpostavitev Verige ekosemen.
 • Izvedba izobraževanj – delavnice za pridelovalce, predelovalce in potrošnike.
 • Razvoj novih produktov iz semen ekološke pridelave (fižolova juha, namaz iz graha).
 • Povezovanje med obema LAS – prenos znanja in pomoč pri postavitvi Genskega semenskega materiala.
 • Vzpostavitev testnih polj, priprava biodiverzitetnih mešanic, izdelava laboratorijskih testov za kakovost semenskega materiala.
 • Priprava nabora ekoloških pridelovalcev in predelovalcev.
 • Vključevanje ranljivih ciljnih skupin – delavnice za otroke na osnovnih šolah.
 • Promocijske aktivnosti – splošna promocija, članki lokalne novice, družabna omrežja, spletna stran.

 

Vrednost projekta LAS DBK:      

   122.571,33 EUR z DDV

Višina sofinanciranja:   

   92.230,02 EUR z DDV oz. 85% od upravičenih stroškov

Terminski plan izvedbe:

 

   I.  faza do  29. 9. 2023 
   II. faza do  30. 11. 2024

 

 

Povezave:
- Program razvoja podeželja - PRP: https://skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022
- spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja