Novi izzivi slovenske drobnice

novi_izzivi​​​​​​

Opis in namen operacije: V Sloveniji letno nastrižemo vsaj 150 ton ovčje volne. Krogotok volne se še vedno končuje tam, kamor ne spada, saj ni komunalni odpadek (še vedno se jo preveč zavrže, kot pa koristno uporabi). Prisotna je nezainteresiranost rejcev za različne oblike predelave in uporabe. Za razvoj predelave in uporabe volne različne kakovosti so potrebna izobraževanja rejcev in uporabnikov volne – kmetov, vrtičkarjev, rokodelcev. Med rejci ovac je pogosta težava odstranjevanja manj kakovostne ovčje volne, saj nimamo ustreznih postopkov predelave, kjer bi ovčjo volno lahko koristno uporabili.

Napredek v sektorju drobnice, inovativno in večjo uporabo živalskih materialov (volne, mesa drobnice) lahko dosežemo le s povezovanjem in v sodelovanju s stroko ter spodbudami na območjih, kjer nastanejo (na kmetijah, v domačih predelovalnih obratih, uporaba mesa v lokalnih obratih s prehrano). Ovčja volne ima velik potencial tudi v alternativnih uporabah. Največ neizkoriščenih možnosti se kaže v kmetijstvu, vrtnarjenju, zato operacija posebno pozornost posveča tej spodbudi. Kot naravni material z mnogimi pozitivnimi lastnostmi poleg obstoječih tradicionalnih izdelkov nudi tudi sodobne oblikovalske izzive, ki jih bomo v okviru operacije načrtno spodbudili z različnimi načini obdelave, nakupom opreme in povezavami rokodelcev in oblikovalcev kot tudi skupnimi nastopi in predstavitvami v okviru dogodkov. Kar bo vsekakor prispevalo k večji prepoznavnosti zgodbe izdelkov iz slovenske volne.

Cilj operacije: Operacija bo vzpostavila pogoje za ustvarjanje delovnih mest s spodbujanjem razvoja in trženja obstoječih in inovativnih produktov iz živalskih materialov. V okviru operacije bo pripravljen koncept in izvedba nove kulinarične prireditve na temo mesa drobnice in informativno-promocijsko gradivo. V operaciji je predvidena aktivacija potencialov ranljivih skupin z vključevanjem ranljivih skupin v aktivnosti operacije. Cilj operacije je ohranitev, varovanje in primerna raba naravnih virov. Vse aktivnosti strmijo tudi k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju.

Rezultati: Izdelana bo analiza stanja in potencialov na področju reje drobnice. Sledil bo skupen načrt razvoja sektorja drobnice. V okviru operacije bodo izvedena usposabljanja za (potencialne) rejce in uporabnike volne v kmetijstvu in izvedene delavnice za ranljive skupine ter izobraževanja za razvoj novih produktov in ohranjanje kulturne dediščine. Iz mesa drobnice bodo razviti novi kulinarični produkti.

Partnerji: 

  • LAS s CILjem
  • LAS Dolenjska in Bela krajina
  • LAS Notranjska
  • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Trajanje operacije: 29.11.2017 – 31.12.2019

Skupna vrednost operacije: 47.447,32 EUR
Znesek sofinanciranja EKSRP za LAS DBK: 17.828,33 EUR
 

Povezave:
- Program razvoja podeželja - PRP: http://www.program-podezelja.si
- spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

 


DOKUMENTI:

Poročilo Novi izzivi Slovenske drobnice - I. faza

ANALIZA STANJA IN AKCIJSKI NAČRT REJE DROBNICE NA OBMOČJU LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

 Za vsebino na spletni strani LAS Dolenjska in Bela krajina je odgovorna lokalna akcijska skupina LAS Dolenjska in Bela krajina, ki jo zastopa vodilni partner Razvojni center Novo mesto d.o.o. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.