Priprava Strategije

Člani LAS DBK so na skupščini 10. decembra 2014 pooblastili Razvojni center Novo mesto d.o.o., s partnerjem RIC Bela krajina, za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za pridobitev statusa Lokalne akcijske skupine za obdobje 2014–2020 na območju Dolenjske in Bele krajine.

Tekom priprave SLR smo organizirali tematske sestanke in delavnice z lokalnimi akterji, kar je bila osnova za oblikovanje razvojnih potreb in možnosti na območju LAS, določanju glavnih ciljev, ukrepov in pripravo SWOT analize.

KRONOLOGIJA IZVEDENIH AKTIVNOSTI:

AKTIVNOST

OPIS in PRILOGE

DATUM

Skupščina LAS DBK 2007–2013

Sklic seje Razvojnega sveta regije JVS

Na svoji seji je Skupščina pooblastila Organ upravljanja LAS DBK za izvedbo vseh potrebnih nalog za pripravo na novo programsko obdobje za črpanje sredstev CLLD (ZAPISNIK).

Razvojni svet JV regije pooblasti Razvojni center Novo mesto d.o.o., s partnerjem RIC BK, da pričneta s postopki za pridobitev statusa LAS v NFP 2014–2020 (ZAPISNIK).

10.12.2014

06.03.2015

Aktivnosti v povezavi z zbiranjem idejnih predlogov s finančno vrednostjo operacij

Javni poziv za zbiranje idejnih predlogov objavljen na:

Skupaj je bilo prejetih preko 160 idejnih predlogov. Te smo v nadaljevanju razvrstili v 4 tematska področja. S pomočjo prejetih idej smo oblikovali ukrepe in jih finančno ovrednotili in predvideli financiranje znotraj strukturnih skladov iz katerih se bo financirala Strategija lokalnega razvoja.

IDEJNI PREDLOGI

junij - oktober 2015

Objava javnega poziva za vzpostavitev partnerstva in članstva v Lokalni akcijski skupini Dolenjska in Bela krajina 2014–2020

Javni poziv objavljen na :

Julij 2015

Delavnice za opredelitev tematskih področij

Izvedli smo 8 delavnic za opredelitev tematskih področij, in sicer v:

VABILO 1. sklop delavnic
VABILO 2. sklop delavnic

26.01.2015
28.01.2015
02.02.2015
04.02.2015
18.05.2015
19.05.2015
01.06.2015
02.06.2015

Delavnice za opredelitev ciljev in ukrepov

Sestanki strokovne skupine (ČLANI in POVZETKI):

 • Predpriprava za izvedbo delavnice za izdelavo SWOT analize (LISTA).
 • Oblikovanje ciljev znotraj tematskih področij na osnovi izdelanih zaključkov iz delavnic in prejetih idejnih predlogov (LISTA).
 • Oblikovanje ukrepov za realizacijo zastavljenih ciljev na osnovi izdelanih zaključkov iz delavnic in prejetih finančnih predlogov (LISTA).
 • Finančno ovrednotenje posameznih ukrepov in Oblikovanje meril in kriterijev za ocenjevanje operacij (LISTA).

31.08.2015

23.09.2015

11.11.2015

20.11.2015

Delavnici za opredelitev SWOT analize

Izvedli smo 2 delavnici za opredelitev SWOT analize, in sicer v:

- Novem mestu (LISTA),

- Črnomlju (LISTA).

VABILO

09.09.2015

10.09.2015

Animacija okolja z namenom priprave SLR

 • 3. delovno srečanje občin, tema: Prejeti idejni predlogi za vključitev v SLR
 • 2. delovno srečanje občin, tema: Prejeti idejni predlogi za vključitev v SLR
 • 1. delovno srečanje občin, tema: Prejeti idejni predlogi za vključitev v SLR
 • KZ Krka, tema: osnovne storitve na podeželju
 • OOZ NM, tema: Ustvarjanje novih delovnih mest
 • Mokronog-Trebelno, tema: CLLD
 • Novo mesto – Regijski NVO center, tema: idejni predlogi za SLR
 • Straža, tema: CLLD
 • Škocjan, tema: idejni predlogi za SLR
 • Delovno srečanje občin, tema: CLLD
 • Semič; tema: idejni predlogi za SLR
 • Šmarješke Toplice, tema: Osnovne storitve na podeželju
 • Novo mesto – Regijski NVO center, tema: CLLD
 • Novo mesto, tema: Varstvom okolja in ohranjanje narave - Trajnostni razvoj Gorjancev
 • Škocjan, tema: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin - nastanitvene enote
 • Črnomelj, tema. Sredstva ESRR v CLLD
 • Novo mesto, tema: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin – Soc. podj.
 • Novo mesto, tema: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin – Romska tematika
 • KZ Krka, tema: ustanavljanje novih delovnih mest
 • Dolenjske Toplice, tema: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
 • Šentjernej, tema: Varstvo okolja in ohranjanje narave s kulturno dediščino
 • Novo mesto, tema: Varstvo okolja in ohranjanje narave s kulturno dediščino
 • Črnomelj, tema: CLLD na problemskem območju
 • RIC Novo mesto, tema: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
 • Ostali individualni sestanki glede CLLD, idejnih predlogov in SLR
 • Novo mesto, predstavniki občin, tema: Preveritev ciljev in ukrepov SLR
 • Mokronog-Trebelno, predstavniki občin, tema: Preveritev ciljev in ukrepov SLR
 • Objava osnutka lokalne razvojne strategije (Verzija 1.0) na spletni strani LAS DKB, Razvojnega centra Novo mesto in RIC Bela krajina.

08.10.2015

24.09.2015

23.09.2015

02.09.2015

01.09.2015

26.08.2015

17.08.2015

07.08.2015

03.08.2015

23.07.2015

15.07.2015

21.05.2015

20.05.2015

15.05.2015

12.05.2015

12.05.2015

04.05.2015

04.05.2015

23.04.2015

23.04.2015

22.04.2015

09.04.2015

14.04.2015

08.04.2015

Junij - december 2015

25.11.2015

02.12.2015

18.12.2015