Organi LAS DBK 2014-2020

Lokalno partnerstvo LAS Dolenjska in Bela krajina je bilo ustanovljeno na osnovi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS Dolenjska in Bela krajina, katera je pričela veljati s podpisom članov, dne 12. 10. 2015 v Šmarjeških Toplicah. V Pogodbi so opredeljeni organi LAS, in sicer: Skupščina, Predsednik, Podpredsednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor in Ocenjevalna komisija.

V LAS lahko kadarkoli pristopijo novi člani iz javnega in gospodarskega sektorja ter civilne družbe.

PRISTOPNA IZJAVA
POGODBA O USTANOVITVI IN DELOVANJU LAS DBK


1. SKUPŠČINA LAS DBK

Skupščina je najvišji organ in jo sestavljajo vsi člani. Le teh je trenutno 71.

2. UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je najvišji izvršilni organ LAS DBK in je za svoje delo odgovoren skupščini. Zastopa vse partnerje (javni in gospodarski sektor ter NVO) in šteje 10 članov:

JAVNI SEKTOR:

 • Vida Čadonič Špelič (Mestna občina Novo mesto)
 • Polona Kambič (Občina Semič)
 • Franc Glušič (Občina Mokronog-Trebelno)
 • Barbara Papež Lavrič (RIC BK)

GOSPODARSKI SEKTOR:

 • Nejc Rumpret (KZ Krka z.o.o.)
 • Matjaž Pešelj (Hotel Bela krajina)
 • Franci Bratkovič (RC Novo mesto d.o.o.)

ZASEBNI SEKTOR:

 • Danijel Klepec (Društvo Lahinja)
 • Igor Hrovatič (Društvo Grmčani)
 • Branka Bukovec (MD Žarek)

3. PREDSEDNIK

Predsednik zastopa in predstavlja LAS DBK v javnosti. Predsednik LAS Dolenjska in Bela krajina je Igor Hrovatič (Društvo Grmčani).

4. PODPREDSEDNIK

Podpredsednik opravlja naloge predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, da je predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, ali če ga pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Podpredsednica je Polona Kambič, županja občine Semič.

5. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzira in spremlja delo vseh organov LAS DBK, zlasti celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje. Nadzorni odbor šteje 3 člane:

 • JAVNI SEKTOR: Jože Kapler (Občina Škocjan)
 • GOSPODARSKI SEKTOR: Stanislav Malerič (Obrtna zbornica Črnomelj)
 • ZASEBNI SEKTOR: Andreja Luštek (DRPD NM)

6. VODILNI PARTNER

Vodilni partner je izbran in potrjen s strani skupščine, na dan 12. 10. 2016 (POVEZAVA). Sposoben mora biti kadrovsko, finančno in upravno voditi LAS DBK. Vodilni partner za obdobje 2014-2020 je Razvojni center Novo mesto d.o.o.

7. OCENJEVALNA KOMISIJA

Ocenjevalna komisija šteje 5 članov, ki jih imenuje upravni odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno.

Člani ocenjevalne komisije so bili potrjeni v letu 2016.