Z ekološko pridelavo do več zdravja

Z ekološko pridelavo do več zdravja

Definicije zdravega in polno živega življenja so različne, prav gotovo pa so pomembne komponente - prehrana, gibanje v čistem okolju in čim manj stresno življenje. K temu pa spodbuja tudi Evropska komisija s svojimi smernicami. V pripombah na Strateški načrt skupne kmetije politike 2023–2027, evropska komisija opozarja, da je Slovenija premalo ambiciozna na področju reševanje podnebne in biodiverzitetne krize. Države članice v želji za čim večjo pridelavo in s tem povezano prehransko varnostjo, ki je v veliki meri tudi posledica vojne v Ukrajini, povečuje odvisnost od umetnih gojil. To pa je v nasprotju z zastavljenimi okolijskimi politikami, ki strmijo k ekološkim kmetijskim praksam in proizvodnji energije iz obnovljivih virov energije, brez ogrožanja pridelave hrane. Obveznosti Slovenije na tem področju so velike, do leta 2030 se bo morala približati ciljem EU 2030, ki zahtevajo kar 25% površin za ekološko pridelavo.  

K doseganju tega cilja pa smo bile izzvane tudi lokalne akcijske skupine v zadnjem javnem razpisu za pripravo projektov sodelovanja med LAS. V razpisu so bili kot najpomembnejša ciljna skupina prepoznani ekološki deležniki. LAS Dolenjska in Bela krajina je pripravila 4 projekte, v dveh primerih v vlogi vodilnega partnerja. V projektih smo zasledovali cilje povezane z ekološko pridelavo z uporabo manj gnojil, osveščanju prebivalcev o pomenu lokalne pridelane hrane, izobraževanju kmetovalcev o tehnikah učinkovite sonaravne pridelave in pomenu načrtovane pridelave, ki bo omogočala direktno navezavo pridelovalec - predelovalec. Glede na to, da razpis spodbuja tudi sodelovanja s partnerji izven nacionalnih meja, smo se pri pripravi projektnih predlogov povezali z lokalnimi akcijskimi skupinami iz Srbije in Avstrije ter Ekološko zvezo Severne Makedonije.  

V projektu Veriga eko zelišč od Kras do Brkinov, ki je nastala v povezavi štirih slovenskih in enega srbskega LAS, bomo skupaj s partnerji razvijali nove produkte iz ekstraktov izdelanih iz ekološko pridelanih zelišč (zeliščne bombone, lizike, sirupe liofilizirana zelišča in začimbe); novo turistično ponudbo (zeliščarske kmetije); izobraževali potrošnike in kuharske chefe; opremljen bo distribucijski in predelovalni center v Kočevju; oblikovana pa bo tudi mreža pridelovalcev zelišč vključenih LAS.

V projektu Veriga eko semen želimo realizirati že dolgo prisotno željo - vzpostaviti gensko banko avtohtonih semen na območju Dolenjske in Bele krajine. Glede na to, da Gorenjska gensko banko semen že ima, s tem pa tudi izkušnje povezane z zbiranjem in vzgojo semen, predvsem na področju stročnic, smo se v projektu povezali z LAS Gorenjska košarica. V projektu bodo poleg genske banke semen, testnih polj za vzgojo semen, razviti tudi novi namazi iz pridelanih semen – stročnic. Pri razvoju novega produkta nam bodo pomagali partnerji iz Makedonije - Ekološka zveza Severne Makedonije.                                                                                                                                                                 

V projektu Iz drobnice smo povezali belokranjske rejce drobnice. Bela krajina ima svojo avtohtono pasmo ovac - belokranjsko pramenka. Spodbujanje reje drobnice in s tem paše na prostem je zelo pomembna pri preprečevanju zaraščanja. Izdelane analize iz predhodnih projektov so pokazale, da so prehranski izdelki iz drobnice med potrošniki premalo poznani in s tem tudi cenjeni. V projektu je dan poudarek na izdelavi mlečnih izdelkov iz mleka drobnice in izdelavi mesnih izdelkov. S tem ciljem bo sofinancirana oprema za zorenja masa in predelavi mleka (mlečnih kotov, pinj, kombiniranega vozila s hladilno komoro). Ker pa želijo drobničarji spoznati tudi tuje prakse, smo v projektu povezali z avstrijskim LAS - LAG REGIONAL COOPERATION OF LOWER CARINTHIA.

V projektu Zdrava prehrana za starostnike, hranljiva in polnovredna hrana je pomembna v vseh obdobjih življenja. Glavni poudarek LAS DBK je v projektu dan na pridelavi senenega mleka in izdelavi mlečnih izdelkov. V projektu je dan velik poudarek na spodbujanju rejcev, da se bodo več odločali za prosto pašo govedi in ekološko pridelavo krme.  

Ekološka pridelava in ekološki kmeti bo ključna tema pri pripravi Strategije lokalnega razvoja, ki jo bo Lokalna akcijska skupina začela pripravljati jeseni, zato je smiselno, da pričnemo z animacijo kmetij čim prej.

Foto: arhiv LAS DBK

 

 


Nazaj na: Novice