UREDBA o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

uredba uredba

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavil določbe UREDBE o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Uredba CLLD).

V izvajanje CLLD so se vključili trije skladi, in sicer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP), Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju: ESPR), ki so skupaj pripravili skupni predlog Uredbe CLLD, ki bo določala izvajanje lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020. V predstavitvi so člani Koordinacijskega odbora CLLD predstavili splošni del ter posebnosti posameznih vključenih skladov.

Uredba CLLD določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, ki ga je potrdila Evropska Komisija 30. 10. 2014, Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Operativnim programom Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in Operativnim programom Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za obdobju 2014–2020 ter določa vrste podukrepov pristopa CLLD, ki bodo predmet sofinanciranja iz naslova skladov EKSRP, ESRR, ESPR.

Uredba CLLD določa tudi pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila za izbor strategij lokalnega razvoja ter način izbora le-teh, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje 
upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti ter finančne določbe za izvajanje posameznih podukrepov.

V programskem obdobju 2014–2020 je izvedbi CLLD skupno namenjenih 95.782.281.19 eurov. Iz naslova PRP 2014–2020 bo namenjenih 52.365.613,75 eurov, iz naslova OP EKP 2014–2020 36.750.000,44 eurov in iz naslova OP ESPR 2014–2020 6.666.667,00 eurov.

CLLD je pomemben instrument za zagotavljanje socialne vključenosti in zmanjšanja tveganja revščine za določene skupine prebivalstva, ki živijo v različnih lokalnih okoljih, tako na podeželju, kot tudi v manjših mestih in urbanih območjih. Namenjen je naslavljanju razvojnih izzivov, kot so visoka brezposelnost, pomanjkanje delovnih mest, pomanjkljiva opremljenost z osnovnimi storitvami. S tem instrumentom naslavljamo tudi območja, ki se soočajo s tveganjem socialne izključenosti ter načrtujemo izvajanje aktivnosti, ki bodo prispevale k večji socialni vključenosti. Posebno pozornost pa se namenja tudi varstvu okolja in ohranjanju narave.


Nazaj na: Novice