Številne ideje za novo programsko obdobje tudi v KP Lahinja

Številne ideje za novo programsko obdobje tudi v KP Lahinja

V četrtek, 16. 3. 2023, smo v Infocentru Krajinskega parka Lahinja izvedli animacijsko delavnico za potrebe priprave Strategije lokalnega razvoja za obdobje 2021-2027.

Delavnico smo izvedli po predavanju Hiše in vrtovi belokranjskega podeželja (Danijela Kure, Martina Auguštin), ki je tudi predstavljalo osnovo za pogovor. 

Upravljavec parka, RIC Bela krajina je v prejšnjem programskem obdobju uspešno kandidiral na dveh javnih pozivih s pomočjo katerih je park zaživel v novi podobi. Najbolj izstopajoči elementi so bili ureditev pohodne poti skozi naravovarstveno zelo občutljivo območje, enega večjih rastišč navadne rezike, s čimer smo poleg atraktivnega turističnega elementa v bistvu poskrbeli tudi za usmerjanje obiska s čimer preprečimo negativne vplive na življenjski prostor rastlin in živali. Na koncu pohodne poti je umeščena opazovalnica za ptice, ki lahko služi tudi kot točka sprostitve v naravi, postavljene so bile tudi informacijske table.

Urejene so bile ekološke sanitarije za obiskovalce, prenovili so se tudi tradicionalni belokranjski hisi ob Infocentru v Velikem Nerajcu, kar je izjemno pomembno za ohranjanje kulturne dediščine. Velika pridobitev je tudi urejen prostor s črno kuhinjo, ki obiskovalcu pričara duh starega časa.

Ugotavljamo, da pridobitve v parku generirajo nov obisk, sploh v času epidemije je bil opazen porast domačih in tujih gostov.

Plani za prihodnost parka in zaledja so pestri. Glede urejanja skupnih površin so obiskovalci izpostavili središče vasi Dragatuš kjer se nahaja kulturni dom, poleg katerega bi se lahko uredil prostor za letne dogodke. Zaželeno je tudi, da se znotraj uredi skupna kuhinja po HACAP sistemu znotraj katere bi lahko gospodinje pripravile domače izdelke (ajdova potica …) in jih ponudile v odkup obiskovalcem parka. Občina Črnomelj je že pripravila idejno zasnovo ureditve kulturnega doma v Dragatušu.

V zaledju parka se nahaja peskokop Nerajec, ki predstavlja degradirano območje. Nekdanji peskokop je zalila voda in predstavlja ti. sekundarni biotop in refugij vrstam vezanim na vodna okolja. Glede na to, da je umeščen poleg izjemno tranzitne ceste bi bilo smiselno tu urediti postajališče, mogoče tudi sanitarije, električno polnilnico za avtomobile.

Opažamo, da je glede dopolnilnih dejavnosti na kmetijah še kar nekaj rezerve. Ljudi je potrebno opogumiti, da svoje produkte ponudijo trgu in se priključijo obstoječim tržnim mrežam kot je npr. kolektivna blagovna znamka Belokranjsko. Pri tem lahko pomaga LAS z animacijskimi delavnicami znotraj prihajajočih projektov, ki bi omogočil izkoristke teh potencialov. Ena izmed dopolnilnih dejavnosti, ki jih vidimo na tem območju je tudi ti. »sistem razpršenega hotela«, ki nudi nastanitve gostom na različnih lokacijah in lahko tudi v tradicionalnih elementih krajine (his, skedenj …). Skozi predavanje smo identificirali kar nekaj tradicionalnih objektov, ki bi s smiselno zasnovano prenovo lahko postali del sistema razpršenega hotela.

 

Potencial je tudi v rokodelstvu, ki bi ga bilo vredno ohranjati, mogoče tudi skozi digitalizacijo (posnetki, film).

Ugotavljamo tudi, da je park in njegovo zaledje bogatijo številni visokodebelni sadovnjaki in bi bilo vredno razmisliti o njihovem ohranjanju, interpretaciji in pripravi inovativnih sadnih produktov.

 

Poleg upravljavca parka (RIC Bela krajina) bi v projekte lahko vstopili tudi partnerji Folklorna skupina Dragatuš, Krajevna skupnost Dragatuš ...

 

Tabela 1: Izvedeni projekti v programskem obdobju 2017-2021

Naziv projekta

Vodilni partner

Partnerji

sklad

Upravičeni storški

Sofinanciranje 80 %

Status projekta

Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Krajinskem parku Lahinja

RIC Bela krajina

Občina Črnomelj in Društvo sončno kolo

EKSRP

72.440,33

EUR

57.952,26

EUR

Izveden projekt

Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi

RIC Bela krajina

Občina Črnomelj in Folklorna skupina Dragatuš

EKSRP

119.979,18 EUR

95.983,34

EUR

Izveden projekt

 

Vir foto: arhiv RIC Bela krajina


Nazaj na: Novice