Skupščina LAS DBK potrdila strategijo lokalnega razvoja 2021–2027

Skupščina LAS DBK potrdila strategijo lokalnega razvoja 2021 2027

Skupščina LAS DBK je na svoji 11. seji, dne 18. 7. 2023, potrdila Strategijo LAS DBK.

Strategija lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) je nastala na osnovi prepoznanih potreb in potencialov na območju LAS DBK, v sodelovanju javnega, zasebnega in civilnega sektorja. Za oblikovanje ukrepov znotraj SLR so bile izvedene delavnice, okrogle mize in individualna srečanja, zbrani pa so bili tudi idejni predlogi projektov. Pri tem je bilo upoštevano osnovno načelo pristopa CLLD, po katerem mora razvojni dokument nastati po principu od »spodaj navzgor«. Ukrepi Strategije sledijo cilju Strateškega načrta kmetijske politike 2021–2027, in sicer cilju SO8 ter Operativnemu programu kohezijske politike, cilju 5.

LAS DBK bo imela v programskem obdobju na osnovi izdelanega finančnega okvira na razpolago 4 mio sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega regionalnega sklada. Sredstva bodo razporejanja za izvajanje projektov izbranih na osnovi javnih pozivov, projektov sodelovanja in projektov izbranih po postopku neposredne potrditve ter za izvajanje nalog povezanih z vodenjem, spremljanjem in vrednotenjem strategije.

V SLR je vključenih 5 ukrepov:

  • Ukrep 1: Programi in manjše naložbe za razvoj zelene ekonomije, diverzifikacijo kmetijskih gospodarstev, razvoj biogospodarstva in povezovanje kmetijskih proizvajalcev za zagotavljanje prehranske varnosti in dostopa do zdrave hrane.
  • Ukrep 2: Izvedba podjetniških programov in manjših naložb za razvoj lokalnega podjetništva v smeri povezovanja, digitalizacije, socialne ekonomije in razvoja podeželskega turizma.
  • Ukrep 3: Vlaganja v manjšo infrastrukturo in storitve/dejavnosti za krepitev kvalitete življenja prebivalcev na območju LAS.
  • Ukrep 4: Vlaganja v manjšo infrastrukturo in storitve za trajnostni razvoj območja LAS v smeri varstva naravne in kulturne dediščine in z njim povezanega trajnostnega turizma.
  • Ukrep 5: Programi in manjše naložbe za spodbujanje celostne, zdrave, socialno vključujoče in solidarne družbe.

Iz ovrednotenih kazalnikov SLR je razvidno, da je ta ambiciozno zastavljena in bo prispevala k trajnostnemu razvoju projektnega območja. Da pa bodo kazalniki dejansko doseženi, bo potrebna sprotna evalvacija izvajanja SLR. Glede na to, da so v okolju že vzpostavljeni kvalitetni mehanizmi, je realno pričakovati, da bodo zastavljeni kazalniki in cilji doseženi.


 


Nazaj na: Novice