S projektom Kooperativno kmetijstvo LAS DBK do boljše lokalne oskrbe

S projektom Kooperativno kmetijstvo LAS DBK do boljše lokalne oskrbe

Lokalno pridelana hrana od njive do krožnika potuje najkrajši čas in to zagotavlja svežost, višjo hranilno vrednost, kakovost in biološko usklajenost hranil. Celotna veriga doma pridelane hrane je bolj nadzorovana kot globalno pridelana. Lokalno pridelana hrana zagotavlja tudi večjo sledljivost, njen vpliv pa je tudi širši, saj pozitivno vpliva na izboljšanje socialno ekonomskega statusa, ohranjanja in poseljenost podeželja. Med drugim rešuje okoljske dileme povezane z varstvom okolja, ohranjanjem biodiverzitete, vzdrževanjem krajine. Pomembna dejavnost na katero ima kmetijstvo tudi vpliv je turizem. Butična ponudba je v času Covid krize prišla še bolj do izraza. Zaradi opuščanja vinogradništva, pa se krajina vse bolj zarašča. Tipične »vinogradniške gorice«, s katerimi smo še pred časom vabili goste, s turizmom v zidanicah, vse bolj spreminjajo svoj izgled.

Zdrava prehrana je ključnega pomena za ljudi, vendar je prepogosto cena glavni faktor pri izbiri živil. Zlasti je to prisotno pri javnih zavodih, ki vključujejo najranljivejše, s tem pa tudi najobčutljivejše, za katere je zdravo pridelana hrana še kako pomembna. Potrebno je poiskati rešitve, ki bodo sprejemljive za obe strani, tako za ponudnike, ki želijo doseči ekonomsko ceno na trgu, kot javne zavode, ki so v skladu s cenovno politiko svojih storitev, prisiljeni v izbiro najcenejših produktov. Rešitev je v dolgoročnem pogodbenem sodelovanju in s tem primernim načrtovanjem pridelave za že v naprej znanega kupca Nujno je vzpostaviti sistem, da čim več hrane ostane doma in najde pot na krožnike slovenskih družin. To je izziv, s katerim se srečujemo vse Lokalne akcijske skupine na območju Slovenije.

Dosedanje aktivnosti so pokazale, da bo potrebno poiskati povezovalni člen med ponudbo in povpraševanjem in vzpostaviti ustrezen informacijski sistem, ki bo povezoval oba ključna akterja, ponudbo in povpraševanje. Kot velik manjko, se kaže, da na območju LAS DBK ni distribucijskega centra, skladišča s hladilnico in z manjšim obratom za čiščenje, razrez in embaliranje lokalnih pridelkov.

S projektom Kooperativno kmetijstvo LAS DBK, je prijavitelj Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma uspešno kandidiral na 5. javni poziv LAS DBK in pridobil sredstva za vzpostavitev lokalne mreže ponudnikov. Projekt je že v izvajanju in ena izmed aktivnosti je tudi prepoznavanje deset (10) potencialnih ponudnikov in trideset (30) različnih izdelkov. Organizirane so bile izobraževalne delavnice, na katerih so se udeleženci dodatno usposobili za vstop na trg. Z vključitvijo v projekt imajo kmetije dodatni razvojni potencial, saj bo nosilec Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma v okviru projekta kupil vozilo, s katerim bo izdelke vključenih ponudnikov neposredno približal potrošnikom. Produkti bodo potrošnikom dani na pokušino na lokalnih tržnicah, kot predstavitveni material, razdeljeni pa bodo po javnih zavodih, kot testni material s katerim bodo ti lahko preverili dejansko kvaliteto produktov, pa tudi odziv njihovih varovancev. Kljub številnim akcijam, javni zavodi še vedno premalo vključujejo lokalno pridelano hrano v jedilnike. Kot rečeno, ključni element pri javnih naročilih je cena izdelkov, ta pa je po navadi višja kot je cena v večjih trgovskih sistemih. Javni zavodi v želji po zniževanju stroškov, pogosto posegajo po sadju in zelenjavi, ki je slabše kakovosti ter cenovno ugodnejše.

V projekt so vključeni kmetije in rokodelci. Njihovi produkti in storitve, bomo predstavljali tudi s pisanjem člankov in tem pripomogli k njihovi prepoznavnosti. Tudi to je ena izmed aktivnosti v projektu, zato nas spremljate še naprej.


Pripravila: Jožica Povše 

Nazaj na: Izvajanje projektov