Projekt »Ureditev območja ob Radulji« se pričenja

Projekt Ureditev območja ob Radulji se pričenja

Občina Škocjan je kot vodilni partner projekta »Ureditev območja ob Radulji«, ki ga je prijavila na 5. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), dne 11. decembra 2020 prejela potrditev in Odločbo za sofinanciranje projekta s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Skupaj s partnerji projekta (Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, SONČEK - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, Mizarstvo Mojstrovič - Dušan Mojstrovič s.p.) tako že pričenjamo s pripravo in izvedbo projektnih aktivnosti. Projekt vključuje celostno in trajnostno ureditev območja ob Radulji v Škocjanu pod Metelkovim domom. V okviru novih ureditev bo preurejena dostopna pot, ob njej razgledna ploščad kot razgledišče za druženje in opazovanje okolice. Na travniku ob Radulji bo urejena krožna peščena pot. Ob krožni poti bosta urejeni dve izobraževalni točki: tiha opazovalnica in učilnica na prostem ter stopnice za dostop do Radulje. Narejen bo tudi most čez Raduljo, ki bo namenjen za uporabo pešcem in kolesarjem, ki bo omogočil prehod tudi invalidom in vozičkom. Programske aktivnosti operacije bodo osredotočene na izobraževalne vsebine (izobraževanja, delavnice), kakor tudi na izvedbo usposabljanja za interpretatorje ter oblikovanje programa interpretacije območja ob Radulji. Območje ob Radulji bo postalo tudi zelena sprehajalno-rekreacijska površina.

Cilji projekta so urediti površine za dvig kakovosti življenja prebivalcev, ustvariti nova delovna mesta, oblikovati nove turistične vsebine doživljajskega »zelenega« turizma, zagotoviti interpretacijo ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine, uvesti nove alternativne oblike mobilnosti, oblikovati socialne mreže za opolnomočenje ciljnih skupin in izvajati edukacijske vsebine za mlade in osebe s posebnimi potrebami.

Pričakovani rezultati operacije so celostna ureditev območja ob Radulji v Škocjanu, ki bo z nakupom prenosne izobraževalne opreme v času izvajanja operacije in po njenem zaključku omogočila izvajanje delavnic, usposabljanj, izobraževanj, naravoslovnih dni in oblikovanje interpretacijskih programov za domačine in turiste; izboljšanje stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov; usposobljeni interpretatorji iz lokalnega okolja, ki bodo v času izvajanja projekta in po zaključku operacije izvajali navedene programe za vse ciljne skupine (zagotavljanje trajnosti projekta); večja socialna vključenost skupin z manj priložnostmi (mladi, starejši, invalidi in ostale osebe s posebnimi potrebami) in oblikovane socialne mreže za opolnomočenje navedenih ciljnih skupin in obveščanje širše javnosti s promocijskimi materiali ter novinarsko konferenco in po drugih kanalih.

Projektne aktivnosti se bodo pričele v mesecu januarju 2021 in zaključile v mesecu juniju 2022.

Celotna vrednost projekta z DDV znaša 167.592,04 EUR, pri čemer je odobrena vrednost sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 94.300,31 EUR.

Kontakt: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, www.obcina-skocjan.si
Rok Petančič, rok.petancic@obcina-skocjan.si; 07 38 46 303 / 041 450 501


Nazaj na: Izvajanje projektov