Prenehanje začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19

Prenehanje začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni Covid 19

Vlada je sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) in ga objavila v Uradnem listu RS št. 74/2020. S sklepom se določa, da bodo začasni ukrepi iz Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati.

Z vidika upravnega poslovanja je pomembno, da se s 1. junijem naprej v vseh upravnih zadevah ponovno v celoti uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP:

- Od dne 1. 6. 2020 dalje bodo spet začeli teči vsi procesni roki v upravnih zadevah (rok za pritožbo, rok za dopolnitev vloge ipd.), ki v času veljave začasnih ukrepov niso tekli. Če je tak rok delno že pretekel pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, to je pred dnem 29. 3. 2020, od dne 1. 6. 2020 dalje teče naprej preostanek tega roka. 

Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah (rok za vložitev vloge, zahtevka ipd.), ki so se iztekli v času izvajanja ukrepov, se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, t.j 9. 6. 2020.

- Od 1. 6. 2020 dalje se omogoči vlaganje vlog na vse možne načine, ki jih določa ZUP. Ponovno je torej omogočeno tudi vlaganje pisnih vlog osebno pri organu in dajanje ustnih vlog ter ustnih izjav na zapisnik pri organu.

Navedeno velja za uveljavljanje vseh materialnih pravic, ki so potekle med 29. marcem (začetek veljave ZZUSUDJZ) in 1. junijem (prenehanje veljave posebnih ukrepov). V kolikor je rok za oddajo vloge na javni razpis, vključno z javnimi razpisi PRP 2014-2020 oziroma za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, potekel v tem vmesnem času, lahko vlagatelji oddajo vlogo oziroma zahtevek še 8. dan po prenehanju ukrepov, t.j. 9. junija.


Nazaj na: Novice