Prejeta odločba o potrditvi Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina

Prejeta odločba o potrditvi Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina

Vse člane LAS Dolenjska in Bela krajina ter zainteresirano širšo javnost obveščamo, da smo dne 13. 9. 2016 prejeli težko pričakovano odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z odločbo je potrjena Lokalna akcijska skupina DBK in Strategija lokalnega razvoja.

Potrditev pomeni, da lahko začnemo z vsemi aktivnostmi za koriščenje skupno 3.579.883,96 EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki so namenjena izvajanju Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristop CLLD, nadgradnja programa LEADER). Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja na področju občin Črnomelj, Metlika, Mira, Mirna Peč, MO Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice v programskem obdobju 2014–2020. V ta namen bomo predvidoma konec oktobra objavili javni poziv za izbor projektov/operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja.

V Sloveniji je bilo do sedaj potrjenih 10 Lokalnih akcijskih skupin, od katerih ima LAS Dolenjska in Bela krajina odobreno najvišjo višino sredstev. Vodilni partner LAS DBK, ki predstavlja organizirano partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju, je Razvojni center Novo mesto d.o.o. s partnersko institucijo RIC Bela krajina.

Cilj izvajanja CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja, ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Ob uspešni pridobitvi statusa LAS se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so na kakršenkoli način sodelovali pri pripravi ter dopolnjevanju strategije ter vas tudi v nadaljevanju vabimo k aktivnemu pristopu izvajanja lokalnega razvoja.


Nazaj na: Novice