Povabilo k sodelovanju pri razvoju projektnih idej na območju LAS Dolenjska in Bela krajina

Povabilo k sodelovanju pri razvoju projektnih idej na območju LAS Dolenjska in Bela krajina

MKGP je LAS Dolenjska in Bela krajina z odločbo št. 33151-18/2015/82, z 25. 5. 2021, potrdilo tretjo Spremembo lokalne razvojne strategije LAS DBK in s tem prižgalo zeleno luč za pripravo projektnih idej na dveh tematskih področjih sofinanciranih iz sredstev ESRR, in sicer na:

 

 

Ukrep 1.C Organizirati skupine ponudnikov in ustvariti pogoje za skupen nastop na trgu v višini 173.214,06.

Ciljna področja ukrepa:

  • Oblikovati mrežo ponudnikov za skupni nastop na trgu.
  • Urejanje prodajnih mest, nakup potrebne opreme, stojnic za prodajo produktov in s tem povečanje lokalne samooskrbe znotraj urbanih središč.
  • Postavitev prodajnih polic za trženje lokalnih produktov znotraj že obstoječih prodajnih, gostinskih centrov znotraj urbanih središč.
  • Izobraževalne in promocijske aktivnosti za povečanje samooskrbe in osveščanje potrošnikov o pomenu lokalno pridelane hrane, ki ni obremenjena s prevoženimi kilometri.

Ukrep 4.A Opolnomočenje skupin z manj priložnostmi za vključitev v družbo in razvijanje programov socialne aktivacije v višini 107.632,79.

Ciljna področja ukrepa:

  • Vzpostavitev vstopnih točk znotraj urbanih središč za aktivacijo ranljivih ciljnih skupin.
  • Izvajanje programov za družine (preprečevanja nasilja), celostna obravnava otrok in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključnost vključevanje starejših iz socialno ogroženih okolij.
  • Oblikovanje različnih kooperativ za izboljšanje stanje ogroženih skupin.

V spremembo strategije je vključena tudi možnost neposredne potrditve projektov, brez javnega poziva, kar pomeni da projekte pripravi in vodi LAS. LAS mora pobude iz lokalnega okolja uresničevati v sodelovanju s partnerji in s strokovnimi institucijami na območju, tako da pripravi in izvaja projekte, ki imajo širšo korist za lokalno območje in se izvajajo na celotnem območju LAS.

Operacije katerih prijavitelj je LAS, se lahko sofinancirajo brez izvedbe javnega poziva, vendar morajo slediti ciljem in kazalnikom SLR ter predstavljati vsebinsko nadgradnjo ostalih operacij izbranih na podlagi javnih pozivov. Vodilni partner predlog projekta posreduje Upravnemu odboru v odločanje ali se jo izbere za sofinanciranje. V kolikor Upravni odbor predlog operacije izbere za sofinanciranje, jo vodilni partner pošlje v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, ki o svoji odločitvi obvesti LAS in z njim sklene pogodbo o sofinanciranju.

Vse zainteresirane deležnike ponudnike za vključitev v projekt sofinanciran iz Ukrepa 1.C in nevladne organizacije ter ostale deležnike na področju izvajanja socialnih storitev znotraj Ukrepa 4. a, vabimo, da nam svoje ideje zaupate na e-naslov: lasdbk@rc-nm.si do 31. 8. 2021.

 

Že v naprej se zahvaljujemo za sodelovanje!


 


Nazaj na: Novice