Posvet lokalnih akcijskih skupin v Lenartu

Posvet lokalnih akcijskih skupin v Lenartu

Posvet lokalnih akcijskih skupin LEADER/CLLD je potekal v petek, 24. 5. 2019, v Centru Slovenskih goric v Lenartu v Slovenskih goricah, kjer nas je gostil LAS Ovtar Slovenskih goric. Dogodek je bil namenjen predstavitvi zakonodajnih predlogov za prihodnje programsko obdobje 2021–2027 s poudarkom na LEADER/CLLD pristopu ter izvedbi delavnic na to temo. V popoldanskem času je prisotne nagovorila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec ter župan občine Lenart mag. Janez Kramberger. 

 


ZAKLJUČKI POSVETA LENART Z DNE 24. 5. 2019

Tema posveta:

 1. SWOT analiza sedanjega sistema, potrebe v prihodnjem programskem obdobju.
 2. Oblikovanje LAS (LAS kot pravna oseba, LAS kot posredniško telo).
 3. Pametne vasi in CLLD v prihodnjem programskem obdobju.

Izhodišča posveta:

 1. V izvajanje pristopa CLLD bodo v NFP 2021–2027 vključeni vsi EU ESI skladi: EKSRP, ESPR, ESRR, ESS. Vodenje bo poenoteno po sitemu izbranega vodilnega sklada.
 2. Iz sredstev EKSRP bo za izvajanje pristopa LEADER znotraj CLLD namenjenih najmanj 5 % sredstev za razvoj podeželja. Finančni okvir še ni znan. LEADER se bo izvajal v okviru 3. Strateškega cilja SKP, Spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, posredno pa lahko prispeva k drugim specifičnim ciljem. Obstaja tudi možnost izvajanja pristopa v okviru intervencije »Naložbe« - 68. Člen, 4.b) naložbe v osnovne storitve na podeželskih območjih.
 3. Sredstva ESRR - 6 % sredstev na nacionalni ravni v okviru cilja »naložbe za delovna mesta in rast«, ki niso tehnična pomoč, bo dodeljenih za trajnostni razvoj mest v obliki lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, celostnih teritorialnih naložb ali drugega teritorialnega orodja v okviru PO5.
 4. Ostale poenostavitve: pavšalna povračila (namesto povračil po dejanskih računih), uvajanje standardnih stroškov, DDV upravičen strošek (za projekte do 5 mio EUR), zmanjšanje število preverjanj (na osnovi tveganja in ne dosedanjih 100 %), kontrola rezultatov in ne postopkov, možnost predplačil.

Osrednja razprava posveta LAS kot posredniški organ in pravna organiziranost LAS:

 1. V primeru, da LAS postane posredniški organ se večina nalog, ki jih sedaj opravlja ARSKTRP prenese na LAS. Odločbe o potrditvi projektov bo izdajal LAS, prav tako bo vršil vse potrebne kontrole zahtevkov, ARSKTP ostane le izplačilni organ. Prednost takšnega sistema je v hitri odobritvi vlog in hitrejšem izplačilu zahtevkov, nevarnost pa v visoki stopnji odgovornosti. Vsa odgovornost (predvsem finančna) in vse kontrole iz EU odpadejo neposredno na LAS oz. v tem primeru na vodilnega partnerja.
 2. Zaradi velike mere odgovornosti, ki pade na vodilnega partnerja LAS, potekajo pogovori v smeri bodoče organiziranosti LAS, kot samostojne pravne osebe, organizirane v obliki zavoda, društva, zadruge …

Stanje LAS DBK:

 1. LAS DBK se bo do začetka novega programskega obdobja kadrovsko usposobila, zato bo sposobna prevzeti naloge posredniškega organa. Večino teh nalog, bi morala na osnovi vsakoletne pogodbe z občinami opravljati že sedaj, vendar to zaradi kadrovske podhranjenosti to ni bilo možno.
 2. Pravna organiziranost LAS mora biti predmet širše javne (tako strokovne kot politične) razprave, na območju LAS DBK. Nanjo bo vplivalo več faktorjev: geografska zaokroženost območja, višina dodeljenih finančnih sredstev iz ESI skladov, prostorski in tehnični pogoji za izvajanje nalog LAS.
 3. Po vsej verjetnosti bo predmet širše regijske razprave tudi pobuda RRA Posavje, po kateri RRA prevzame naloge posredniškega organa. Upoštevati moramo, da je posavska situacija specifična, saj je območje RRA enako območju LAS. V primeru RRA JV Slovenije, je situacija drugačna, saj vključuje 3 LAS, kar pomeni, da bi RC NM prevzel odgovornost za vse 3 LAS.

Zaključki:

 • Upravnemu odboru LAS DBK bo dana pobuda, da vodilni partner Razvojni center Novo mesto d.o.o. vključuje LAS DBK v vse aktivnosti, ki so povezane s pripravo strateških dokumentov za črpanje sredstev kohezijske politike v naslednjem programskem obdobju.
 • Potrebno bo rešiti prostorske pogoje za izvajanje nalog LAS DBK. Trenutni pogoji so daleč od optimalnih in ne omogočajo izvajanja osnovnega poslanstva, ki izhaja že iz naziva programa »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«. Program je namenjen ljudem, zato mora biti ljudem tudi dostopen. LAS za večjo prepoznavnost in avtonomnost, bolj kot novo pravno organizacijsko obliko, potrebuje svoj prostor za kreiranje idej, izvajanje delavnic, predstavitev že izvedenih vsebin…Postati mora torej viden, le tako bo lahko program dosegel svoje poslanstvo in namen.

Zaključke zapisala: Jožica Povše


 

 


Nazaj na: Novice