Strategija lokalnega razvoja LAS DBK 2014-2020

Strategija lokalnega razvoja LAS DBK 2014 2020

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina je pripravila Strategijo lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020. Strategija je temeljni dokument za izvajanje pristopa CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost in je bila izdelana na osnovi zaključkov izvedenih delavnic, prejetih idejnih predlogov projektov in usmeritev nacionalnih strateških dokumentov. Dokument objavljamo, ker želimo preverit ustreznost zastavljenih ciljev in ukrepov za njihovo uresničitev.

Pripombe na dokument so možne do 7. 1. 2016, in sicer na e-mail: vesna.maksimovic@rc-nm.si. Pričakovati je, da se bo dokument že med tem časom spreminjal, glede na prejete predloge in dopolnitve iz okolja, pa tudi zaradi zahtev oz. pravil, ki ji postavljata oba strukturna sklada oz. pristojni ministrstvi (MGRT, MKGP).

Pristop CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost predstavlja v tem programskem obdobju novost, ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropski uniji, že priprava strategije predstavlja izziv, zato se vsem že v naprej zahvaljujemo za potrpežljivost.

Strategijo LAS DBK, bo potrdila Skupščina LAS DBK, na 2. seji (predvidoma, 18. 1. 2016).

STRATEGIJA


Nazaj na: Novice