Objavljena 7. sprememba Uredbe CLLD v programskem obdobju 2014–2020

Objavljena 7 sprememba Uredbe CLLD v programskem obdobju 2014 2020

V Uradnem listu št. 157/2020, z dne 30. 10. 2020, je objavljena 7. novela Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 ki vključuje naslednje spremembe:

  • Novela daje možnost predplačil za operacije, ki se sofinancirajo iz sredstev EKSRP. Upravičenec lahko vloži zahtevek za izplačilo predplačila v znesku do 50 odstotkov vrednosti javne podpore naložbe. Zahtevek za izplačilo predplačila mora upravičenec napovedati v vlogi za odobritev operacije. V vlogi mora predložiti tudi bančno garancijo, ki mora biti veljavna najmanj šest mesecev od datuma predvidenega za vložitev zahtevka. Vrednost garancije mora biti večja od višine predplačila in katerega je vezana sprostitev bančne garancije.
  • Podaljšano je obdobje vlaganja tržno primerljivih ponudb, in sicer do konca izbirnega postopka na LAS, sedaj le do datuma oddaje vloge na LAS.
  • Omili se pogoj (za sredstva EKSRP), ki določa, da ima lahko upravičenec na dan oddaje vloge do 50 EUR neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti do države. Če za sklad EKSRP ta pogoj ni izpolnjen, ARSKTRP upravičenca pozove, da zapadle neporavnane davčne obveznosti poravna v osmih dneh od vročitve poziva ARSKTRP.
  • Novela tudi določa, da je zadnji rok za vložitev vlog za odobritev operacij 30. junij 2022, kar velja za vse sklade.
  • Ostale novosti se nanašajo na elektronsko vlaganje dokumentov, to je naloga vodilnega partnerja LAS in ne obremenjuje deležnike v operaciji.

Glede na to, da LAS DBK predvideva v tem programskem obdobju objaviti še dva javna poziva (javni poziv EKSRP in javni poziv ESRR) so poenostavitve zelo dobrodošle.

 


Nazaj na: Novice