Občina Šentjernej je začela izvajati projekt Šentjernejska učna pot

Občina Šentjernej je začela izvajati projekt Šentjernejska učna pot

Prijaviteljica Občina Šentjernej je v partnerstvu z Osnovno šolo Šentjernej, Vrtcem Čebelica Šentjernej, Čebelarskim društvom ter Kmetijsko trgovino Cerjak, Cerjak Brod Polona s.p. s projektom »Šentjernejska učna pot« uspešno kandidirala na 4. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine (LAS DBK) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost projekta z DDV znaša 233.592,88 EUR, od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja, Občine Šentjernej, 161.001,97 EUR, ostalo so vložki partnerjev. Iz sredstev ESRR je projekt sofinanciran v višini 80 % oz. 145.997,76 EUR.

V okviru projekta bo Občina Šentjernej skupaj s partnerji uredila Šentjernejsko učno pot. Glavni cilj projekta je ohraniti ali izboljšati stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov v povezavi s kulturno dediščino. V ta namen bodo partnerji projekta izvedli manjše naložbe v infrastrukturo v urbanem naselju – Šentjerneju in na ta način približali naravovarstvene in kulturno varstvene vsebine prebivalcem ter obiskovalcem kraja brez nepotrebnega poseganja v varovano naravno in kulturno dediščino. Občina Šentjernej je pridobila potrebno projektno dokumentacijo, izvedla bo pripravljalna in zemeljska dela za ureditev površin, na katerih se bodo izvedle povezovalna pot, postavila urbana oprema s poučnimi temami in hortikulturna ureditev, vzpostavljena bo tudi javna razsvetljava in namakalni sistem.

Osnovna šola Šentjernej bo izvedla učilnico na prostem in pripravila gradivo za didaktično igralo ter poskrbela za njegovo izdelavo. Vrtec Čebelica Šentjernej bo postavil igrala za otroke in izvedel oblikovanje ter izdelavo letaka z vsebino na temo učne poti. Društvo čebelarjev Šentjernej bo vložilo sredstva v nakup izobraževalnih eksponatov, ki bodo postavljeni ob povezovalni poti, v nakup in zasaditev medovitih rastlin, ki bodo predstavljene ob povezovalni poti, ter izvedlo poučne delavnice, za potrebe katerih bo nakupilo potrebne rekvizite. Cerjak Brod Polona s.p. bo vložila sredstva v obnovo toplarja, ki je zavarovan kot kulturni spomenik, v obnovitev vodnjaka, postavitev brajdnika ter zunanjo zasaditev s tipičnimi rastlinami z zavarovanih območij v občini Šentjernej.

Projekt bo imel multiplikativne učinke. Njegova bistvena cilja sta kakovostna interpretacija naravne in kulturne dediščine v urbanem okolju Šentjerneja, kar predstavlja lokalni izziv (prikaz konkretnih primerov take dediščine v občini) - ohranitev in izboljšanje stanja vseh, ne samo ogroženih, rastlinskih in živalskih vrst in kulturnih vrednot (izziv sodobne družbe kot celote). Hkrati bodo s projektom ustvarili pogoje za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi ter izkoristiti potencial okolja za razvoj zelenega in kulturnega turizma. Sledili bodo načelu trajnostnega razvoja ter zagotavljanju enakih možnosti in nediskriminacije.


Nazaj na: Izvajanje projektov