Napovednik javnih razpisov MKGP, kot dodatna finančna spodbuda pri realizaciji ciljev zapisanih znotraj strategije LAS Dolenjska in bela krajina 2027

Napovednik javnih razpisov MKGP kot dodatna finančna spodbuda pri realizaciji ciljev zapisanih znotraj strategije LAS Dolenjska in bela krajina 2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svoji spletni strani objavilo Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014–2020 in za intervencijo SKP 2023–2027.

S Strategije LAS DBK sledimo ciljem zapisanim znotraj SKP 2023–2027, zato je posamezne ukrepe iz strategije LAS DBK smiselno povezati z intervencijami SKP in s tem doseči večji učinek na okolje. Z optimalno kombinacijo razvojnih sredstev, bomo lažje dosegli razvojni preboj na širšem območju JV Slovenije.

Prva priložnost se že kaže v razpisu za intervencijo IRP12 – Regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih. S pomočjo sofinanciranja iz sredstev LAS DBK sta bili v obeh programskih obdobjih razviti dve blagovni znamki, in sicer v obdobju 2007–2013 blagovna znamka Dobrote Dolenjske in v obdobju 2014–2020 blagovna znamka Belokranjsko. Obe blagovni znamki se uspešno razvijata – vključujeta nove ponudnike, izvajata certificiranje in sprotno evalvacijo že certificiranih izdelkov, iščeta in odpirata nove trženjske kanale za vključene ponudnike. Uspešna prijava na razpisana sredstva Intervencije IRP12, bo omogočila nov zagon obema nosilcema blagovnih znamk in tudi priložnost za vključene in potencialne ponudnike, da se dodatno izobrazijo in izboljšajo nabor in kakovost svojih izdelkov. Konkurenčnost vključenih kmetij bo mogoče povečati tudi s pomočjo intervencije IRP35-Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo.

Za razvojne institucije na območju LAS DBK je zanimiv tudi razpis za intervencijo IRP38 – Konzorcij institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno. Pri tem bo imela pomembno vlogo Visoka šola za podeželja Grm Novo mesto. S pridobljenim statusom javnega zavoda postaja Visoka šola vse bolj pomemben akter pri razvoju podeželja. S pomočjo sofinanciranja iz projektov Veriga eko semen in Veriga eko zelišč od Dolenjske do Krasa, se je Visoka šola za podeželja opremila s sodobnimi aparati za predelavo zelišč in semen ter ustvarila platformo sodelavcev (kmetijskih gospodarstev, samostojnih podjetnikov, visokošolskih institucij). Vse to pa predstavlja dobro popotnico za nadaljnji razvoj kmetijstva na tem območju.

Območje LAS Dolenjska in Bela krajina je bogata z naravno in kulturno dediščino. Razvojne spodbude za ohranjanje naravne in kulturne dediščine so vključene v Ukrep SLR LAS DBK – Vlaganja v manjšo infrastrukturo in storitve za trajnostni razvoj območja LAS v smeri varstva naravne in kulturne dediščine in z njim povezanega trajnostnega turizma. Glede na to, da so sredstva lokalnih akcijskih skupin omejena, je zainteresirane prijavitelje, ki bodo želeli kandidirati na tem ukrepu, smiselno usmeriti tudi na intervencijo IRP25 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, vključno z biogospodarstvom in ohranjanje kulturne dediščine.

Več o prihajajočih razpisih MKGP najdete v dokumentu:


Nazaj na: Novice