LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA Z NOVIMI ORGANI VODENJA TER POTRJENO STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA LAS DBK 2021–2027

LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA Z NOVIMI ORGANI VODENJA TER POTRJENO STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA LAS DBK 2021 2027

V sredo, 31. 1. 2024, se je sestala skupščina LAS Dolenjska in Bela krajina (DBK). Osrednji točki dnevnega reda sta bili imenovanje novih članov upravnega odbora ter nadzornega odbora. Nova predsednica upravnega odbora je Polona Kambič, županja Občine Semič, podpredsednica pa Tina Cigler iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

Programsko obdobje 2014–2020 je za LAS DBK zaključeno. V tem obdobju je bilo iz sredstev CLLD podprtih 61 projektov, od tega jih je pet še v izvajanju. Skupaj je bilo za dosego ciljev, zapisanih znotraj Strategije LAS DBK 2014–2020, porabljenih 4,112 milijonov evrov. Dodatna sredstva je LAS DBK dobil na javnih razpisih za sofinanciranje projektov sodelovanja med LAS, in sicer 604 tisoč evrov. Projekti, financirani iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), so zaključeni v celoti, realizacija je 99 %. Projekti, financirani iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), zaradi dodatnih tranzicijskih sredstev še niso v celoti zaključeni. Zadnji rok za oddajo zahtevkov je junij 2025.

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina je 18. januarja 2024 prejela odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero so odobrena sredstva za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Dolenjska in Bela krajina 2021–2027 v višini 4,073 milijonov evrov, in sicer 2,256 milijonov evrov iz sredstev EKSRP in 1,817 milijonov evrov iz sredstev ESRR. Denar bo namenjen za sofinanciranje petih ukrepov - razvoj zelene ekonomije in diverzifikacija kmetijskih gospodarstev; razvoj lokalnega podjetništva; vlaganja v manjšo infrastrukturo in storitve za krepitev kvalitete življenja na podeželju; manjše naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine; programi za socialno vključujočo in solidarno družbo.

Uredba CLLD 2027, ki je bila objavljena konec leta 2023 in je temeljni izvedbeni dokument, prinaša precej sprememb pri izvajanju pristopa CLLD. Uvaja delitev projektov na investicijske in neinvesticijske, poenostavljene oblike stroškov, predplačila, različne stopnje sofinanciranja, standardne oblike stroškov, davek kot upravičen strošek. Spremembe pa zahtevajo nov pristop pri pripravi vlog in s tem v zvezi tudi potreben čas.

Aktivnosti LAS DBK bodo v letu 2024 usmerjene v pripravo dokumentacije, potrebne za izvedbo javnih pozivov, in pripravo aplikacije za vnos vlog ter v nadaljevanju digitalno spremljanje izvajanja projektov. Prvi razpis bo objavljen predvidoma konec leta 2024. V skladu z Uredbo CLLD je zadnji rok za vložitev vlog 31. marec 2028, za črpanje sredstev pa 31. avgust 2029.

 


Povezava na STRATEGIJO LAS DBK 2021–2027


Skupščina LAS DBK, 31. 1. 2024


Nazaj na: Novice