LAS DBK prejela odločbe o potrditvi 3 projektov sodelovanja

LAS DBK prejela odločbe o potrditvi 3 projektov sodelovanja

Sredi meseca junija je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 6. javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanje lokalne akcijske skupine.  Na razpis se je prijavilo 31 projektov v skupni višini 10 mio EUR, izmed katerih je bilo odobrenih 12 projektov. Ekipa LAS DBK je pripravila 4 projekte, odobreni so bili 3 projekti v maksimalni višini sofinanciranja, od tega je v 2 projektih LAS DBK vodilni partner, kar kaže na veliko uspešnost.

 

Odobreni projekti LAS DBK so:

VERIGA EKO ZELIŠČ OD DOLENJSKE DO KRASA: Prijavitelj LAS DBK, sodelujejo še LAS STIK, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Krasa in Brkinov ter LAG Čačak  - Gornjin Milanovac iz Srbije.

Cilj projekta je razvoj novih produktov iz ekoloških zelišč, nakup opreme za izdelavo le teh, zasaditev novih površin z zelišči, osveščanje javnosti o pomenu uporabe zelišč v vsakodnevni prehrani, povezovanju ponudnikov in predelovalcev zelišč in vključevanju ranljivih ciljnih skupin pri pridelavi ter zeliščarski turizem kot nova panoga turistične ponudbe.

VERIGA EKO SEMEN: Prijavitelj LAS DBK, sodelujejo še LAS Gorenjska košarica ter Zveza ekoloških proizvajalcev Severne Makedonije.

Cilj projekta je vzpostavitev genske banke eko semen na območju LAS Dolenjske in Bele krajine ter okrepiti že obstoječo banko genskega materiala na območju Gorenjske. S tem namenom bodo zasejane nove površine, pridelano kvalitetno seme, razviti novi produkti – namazi iz tako pridelanih semen. Izvedene bodo tudi delavnice s ciljem osveščanja javnosti o pomenu stročnic v zdravi prehrani in osveščanju mladih o pomenu genskega materiala.

IZ DROBNICE: Prijavitelj LAS Dolina Soče, sodelujejo še LAS DBK, LAS Loškega pogorja, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter LAG Regional kooperation  Unterkärnten iz Avstrije.

Cilj projekta je razvoj novih izdelkov iz mleka in mesa drobnice. V okviru projekta je sofinanciran nakup opreme za predelavo in pa nakup vozila za trženje izdelkov. Poudarek je tudi na aktivnostih za osveščanje prebivalcev o pomenu reje drobnice pri ohranjanju biotske raznolikosti območja, izobraževanju rejcev, oblikovanju platforme rejcev in povezovanju s predelovalci.

 V programskem obdobju 19.3 je bilo odobrenih 43 projektov sodelovanja LAS. LAS DBK je sodelovala v 8 projektih, kar predstavlja skoraj 20% realizacijo.


Nazaj na: Novice