Izziv letošnjega leta – mreženje med različnimi deležniki

Izziv letošnjega leta mreženje med različnimi deležniki

Vsako leto prinaša nove izzive, tako je bilo tudi v letošnjem letu. Eden večjih izzivov s katerim smo se soočili pri izvajanju nalog lokalne akcijske skupine v letu 2021, je kako program za katerega že iz naslova sledi, da je namenjen ljudem, čimbolj približati tistim, ki jim je namenjen.

Izvajanje evropskega programa, brez povezovanja z EU partnerji, ni možno. Marsikatero dobro že preverjeno prakso, lahko s pridom uporabimo na naših tleh. S tem ciljem smo se, kadar je bilo le možno udeleževali, seveda preko spleta, delavnic »Smart Rural communities coffe«, v okviru katerih so bile predstavljene dobre prakse reševanja izzivov podeželja poveznih s socialno aktivacijo prebivalstva (od mobilnosti, razvoja podjetniških idej, otroško varstvo na podeželju). Nekaj od  teh primerov smo slišali tudi v »živo« na konferenci »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo«, ki je bila organizirana oktobra v Krškem. Dogodka se je udeležilo 100 udeležencev iz 52 inštitucij, iz devetih držav. Predsednica združenje ELARD Marion Eckardt je v svojem uvodnem govoru, poudarila, da je to njeno prvo srečanje v tujini po skoraj dveh letih, zato je tudi zanjo ta dogodek prelomen.

Tuje partnerje pa je gostila tudi LAS DBK. Obiskali so nas predstavniki treh poljskih lokalnih akcijskih skupin v okviru partnerskega projekta »Izmenjava izkušenj pri povezovanju lokalnih blagovnih znamk«. Predstavili smo jim primere dobrih praks čebelarjev, vinogradnikov in sirarjev.

Ena izmed prednostnih nalog LAS DBK je tudi izvajanje projektov sodelovanja – to so projekti v katerih sodeluje več LAS. V letošnjem letu smo pričeli z izvedbo dveh, prvi od teh je »Kolesarska veriga na podeželju«, v katerega je vključenih 11 lokalnih akcijskih skupin Slovenije. S pomočjo EU sofinanciranja bodo postavljana postajališča in sistem za izposojo koles od Gorenjske pa vse do Bele krajine. Vključena je tudi izgradnja postajališča na Otočcu. Projekt »Za varni jutri« je namenjen reševanju življenj. V izvedbo tega je vključenih 5 lokalnih akcijskih skupin. Poleg nakupa defibilatorjev, pa so pomembne tudi povezave strokovnih skupin in izobraževanje laične javnosti. V projekt je vključena tudi MO Novo mesto z nakupom 9 defibilatorjev, svojega predstavnika pa ima tudi strokovni skupini.

Partnerstvo je eno izmed sedmih načel programa CLLD. Program je uspešen, če se vanj vključujejo vedno novi deležniki. Če pa želimo, da se ti v program vključijo, ga morajo poznati. S tem ciljem smo izvedli dva dogodka – dan LAS DBK v Črnomlju v okviru Jurjevanja in drugega Novem mestu v okviru dogodka »Festival urbanega dogajanja 2021: Ne pozabi korenin«. S pomočjo projektov pa pletemo nova partnerstva, še naprej. Trenutno so v fazi potrditve na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja projekti 6. (povezava) in 7. javnega poziva (povezava) LAS DBK. Štiri od teh so že potrjeni z odločbami oz. pogodbami.  

V polnem teku je tudi priprava strateških dokumentov za črpanje EU sredstev v novi finančni perspektivi. Glede na to, da so to dokumenti, ki morajo nastajati v konsenzu z javnostjo, so bile tudi tu potrebne prilagoditve. Večji del predstavitev dokumentov in usklajevanj je potekalo preko spleta. Kar je po svoje tudi dobro, saj nismo izgubljali časa s potjo. Načrt odpornosti in okrevanja (NOO) je bil potrjen v pomladnih mesecih, prva obravnava strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027, pa se je pričela in zaključila sredi leta 2021. Zlasti slednji dokument je pomemben za nadaljnje izvajanje programa Leader/CLLD. Z doseženim nismo zadovoljni, saj je strateški načrt, ki je bil v prvi obravnavi zelo razvojno usmerjen, ponovno pristal na sofinanciranju »tradicionalnih kmetijskih programov«.

Iz vsega navedena sledi, da je kljub časom, ki niso najbolj naklonjeni mreženju in izvedbi različnih dogodkov v živo, z veliko voljo vseh vključenih, možen premik naprej. In tako naj tudi ostane v prihajajočem letu 2022.

Pripravila: Jožica Povše 

Nazaj na: Novice