Informacija o poteku javnega poziva

Informacija o poteku javnega poziva

Za nami je prvi Javni poziv LAS DBK za operacije CLLD, na katerega je do roka (10. februar 2017) pravočasno prispelo 28 vlog.

Zaprošena sredstva sofinanciranja znatno presegajo razpoložljiva oz. razpisana. Največ operacij kandidira na drugo tematsko področje - Razvoj osnovnih storitev na podeželju. Izvedba operacij znotraj tega tematskega področja bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Ocenjevalna komisija se je v tem času sestala štirikrat, nazadnje za pregled prispelih dopolnitev. V roku so bile oddane vse dopolnitve, zato je ocenjevalna komisija takoj pristopila k ocenjevanju popolnih operacij. Glede na zahtevnost in obsežnost vlog, bo ocenjevalna komisija zaključila z delom drugi teden v aprilu. Pripravljen predlog operacij bo moral v nadaljevanju potrditi še Upravni odbor LAS DKB, ki se bo predvidoma sestal sredi aprila. V skladu z zastavljeno časovnico bomo z vnosom operacij v elektronsko aplikacijo e-Kmetija začeli s koncem meseca aprila.


Nazaj na: Novice