4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina

4 JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina

Lokalna akcijska skupina LAS Dolenjska in Bela krajina je v sredo, 10. aprila 2019, objavila četrti javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Javni poziv bo odprt do petka, 28. 6. 2019 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja - RC NM d.o.o.). 

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina ter se bodo izvajale znotraj upravičenih naselij.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša, 597.955,27 EUR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Tematsko področje

Ukrep

Razpoložljiva sredstva (v EUR)

USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST

1.A: Razvoj in izvajanje novih podjetniških modelov in vzpostavitev podpornega okolja za razvoj podjetništva

92.096,24

1.C: Organizirati skupine ponudnikov in ustvariti pogoje za skupen nastop na trgu

170.180,26

VARSTVO OKOLJA

3.A: Zagotoviti kakovostno interpretacijo naravne in kulturne dediščine z naravi prijaznimi ureditvami

146.000,00

3.B: Izvajanje okolju prijaznih oblik mobilnosti za zmanjševanje obremenjevanja okolja

89.678,77

VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH CILJNIH SKUPIN

4.A: Opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin za vključitev v družbo in na trg dela

100.000,00

 

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 041 317 177 (Jožica Povše) in 040 587 884 (Anja Jakše), vsak delovnik med 8.-15. uro. Za informacije osebno oz. za sestanek je potrebno predhodno poklicati. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge [25. 6. 2019 - do 15. ure za telefonske informacije in do 23:59 za pisna vprašanja].

Termini ANIMACIJSKIH DELAVNIC za razvoj projektnih idej in predstavitev poziva bodo objavljeni naknadno. 


Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi: 

4. JAVNI POZIV_ESRR


clld_esrr


 


Nazaj na: Novice