(ZAKLJUČEN) Javni poziv za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije

 ZAKLJUČEN Javni poziv za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije

Javni poziv za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina za obdobje 2016–2020

1. Splošne informacije

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) je bila ustanovljena z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih središč na območju po pristopu »od spodaj navzgor«. Naloga LAS DBK je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2014–2020 s pomočjo mehanizma CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) ter sredstvi sklada EKSRP in ESRR. Za dosego ciljev SLR na območju LAS Dolenjska in Bela krajina, bodo objavljeni razpisi za izbor operacij, ki jih oceni neodvisna ocenjevalna komisija.

2. Predmet poziva

Objavljamo poziv za zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno.
Namen poziva je vzpostaviti nabor zunanjih neodvisnih strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.
Izmed prijavljenih primernih kandidatov, bo Upravni odbor LAS DBK potrdil 5 neodvisnih strokovnjakov, za 4-letno mandatno obdobje.

3. Naloge ocenjevalne komisije

Delo ocenjevalne komisije obsega:

 • aktivno sodelovanje na sejah ocenjevalne komisije
 • izbor projektov za sofinanciranje:
  -
  preverjanje popolnosti in ustreznosti prejetih vlog
  - ocenjevanje in izbor prejetih vlog oz. prijav
  - priprava poročil za upravni odbor o vlogah in izboru operacij

Pri svojem delu bodo morali ocenjevalci upoštevati oz. poznati vsebino Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020, Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020, kriterije in merila (navedena v razpisih za zbiranje predlogov operacij) ter ostale potrebne dokumente za kakovostno ocenjevanje in vrednotenje prejetih vlog.

4. Pogoji za potrditev ocenjevalcev

Ocenjevalci bodo predlagani v potrditev na podlagi izpolnjevanja sledečih pogojev:

 • število let delovnih izkušenj na področjih razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja, finančnega planiranja
 • izkušnje z izvedbo EU projektov (projekti ESRR, EKSRP)
 • poznavanje zastavljenih ciljev, ukrepov in kazalnikov Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Dolenjska in bela krajina 2014–2020 (povezava)
 • poznavanje ukrepov Programa razvoja podeželja PRP 2014–2020 (povezava)
 • poznavanje Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD: povezava)
 • poznavanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
 • osnovno znanje uporabe računalniške programske opreme (za potrebe ocenjevanja, pisanja poročil in komunikacije preko e-pošte)
 • pri svojem delu mora ocenjevalec zagotoviti moralno integriteto

5. Navzkrižje interesov

Da bi zagotovili neodvisnost ocenjevalcev pri opravljanju nalog, ki jim bodo zaupane, bodo le-ti morali podpisati izjavo, da ne obstaja nikakršno navzkrižje interesov med dejavnostmi, predlogi, poročili, dokumentacijo, izdelki in/ali rezultati, ki jim bodo zaupani v ocenjevanje, in njihovimi preteklimi, sedanjimi ali prihodnjimi zadolžitvami. Poleg tega ne smejo osebno sodelovati pri dejavnostih, predlogih ali projektih, na katere se nanašajo naloge, ki so jim zaupane.
Izbrani ocenjevalci bodo morali, predno bodo povabljeni k sodelovanju pri kakršni koli izbiri ali ocenjevanju, te podatke potrditi. Za vsako od svojih storitev bodo morali izbrani ocenjevalci dokazati tudi ustrezno doslednost na področju poklicne etike, zlasti pa bodo morali spoštovati zaupnost informacij in dokumentov, s katerimi se bodo seznanili. V ta namen bodo v pogodbo vključene posebne določbe.
Član ocenjevalne komisije se izloči iz pregledovanja in ocenjevanja prijav na javni poziv, kadar je zasebno ali poslovno povezan s prijaviteljem ali njegovim partnerjem v projektu, ali kadar bi iz drugih razlogov nastalo navzkrižje interesov.

6. Oblika sodelovanja z ocenjevalci

Glede na potrebe bodo ocenjevalci svoje naloge opravljali v prostorih vodilnega partnerja Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto) ali na daljavo z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij.

7. Način oddaje prijave

PRIJAVNICA

Zainteresiran kandidat mora izpolniti prijavnico v celoti (Priloga 1 tega razpisa), jo natisniti, podpisati in jo z obveznimi prilogami poslati na naslov:

LAS Dolenjska in Bela krajina
Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto s pripisom »VLOGA-javni poziv za ocenjevalce LAS«

ROK PRIJAVE

Kandidati morajo oddati vlogo najkasneje do 10. 11. 2016 (šteje datum oddaje na pošti).

Obvezna priloga:

 • Življenjepis

8. Dodatne informacije

E-pošta: lasdbk@rc-nm.si
Telefon: 07 6000 993 ali 040 957 899 (Tina Štefanič)

Datum: 17. 10. 2016

Predsednik LAS DBK
Igor Hrovatič


JAVNI POZIV

PRIJAVNICA

PRAVILNIK OCENJEVALNE KOMISIJE


Nazaj na: Novice