(ZAKLJUČEN) 5. JAVNI POZIV_EKSRP

Foto Projekt VOLNA LAN KONOPLJA

5. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Datum objave: petek, 6. 12. 2019

Rok za oddajo vlog: četrtek, 6. 2. 2020 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje opreacij je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša, 308.844,56 EURDelež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz EKSRR znaša do 80 %.

Tematsko področje

Ukrep

Razpoložljiva sredstva (v EUR)

USTVARJANJE DELOVNIH MEST

 

1. B Povečati samooskrbnost na prehranskih in ostalih področjih

120.998,36

VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

4. B Spodbujanje izkustvenega učenja in sobivanja z naravo za mlade in osebe s posebnimi potrebami

187.846,20


Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 041 317 177 (Jožica Povše) in 040 957 899 (Tina Štefanič), vsak delovnik med 8.-15. uro. Za informacije osebno oz. za sestanek je potrebno predhodno poklicati. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge [3. 2. 2020 - do 15. ure za telefonske informacije in do 23:59 za pisna vprašanja].


Razpisna dokumentacija: 
1. Javni poziv (.pdf): 
Javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina, 1. POPRAVKI 21. 1. 2020
2. Navodila prijaviteljem za izdelavo in izvajanje operacij (.pdf): Navodila prijaviteljem
3. Vloga za prijavo operacije s prilogami (.doc): Vloga za prijavo operacije; POPRAVEK VLOGE 29. 1. 2020
- PRILOGA: Finančna preglednica (.xls): Finančna preglednica
4. - Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (povezava) s prilogo 1: katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (.pdf - povezava)
    - Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (povezava) s prilogo 1: katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (pdf. - povezava)
5. Oprema ovojnice (.doc): 
OVOJNICA


Drugi dokumenti: 
- Strategija lokalnega razvoja LAS DBK za programsko obdobje 2014–2020 (.pdf): Strategija lokalnega razvoja LAS DBK
Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020
BROŠURA: Povzetek strategije
- Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD: Navodila, PRILOGA 1: 
Časovnica
- Gradivo za pomoč pri prvem koraku k pripravi projekta: POVEZAVA 


ANIMACIJSKA SREČANJA za razvoj projektnih idej v okviru 5. javnega poziva: 

Srečanja so namenjena potencialnim prijaviteljem z razdelano projetno idejo z namenom individualnega svetovanja, pravilnega razumevanja projektne logike CLLD projekov, pravilni izpolnitvi vloge ter potrebnih prilog.  

Srečanja oz. individualno delo s potencialnimi prijavitelji predlagamo tedaj, ko bo partnerstvo okvirno že postavljeno in znana projektna ideja. Predhodno se dogovorite za srečanje. 

V primeru, ko bomo zanali potrebno po predstavitvi javnega poziva, bo le ta izvedena na sedežu LAS Dolenjska in Bela krajina. Datum bo naknadno objavljen.   


clld_leader_eksrp


Nazaj na: Novice