LAS Dolenjska in Bela krajina

Člani Skupščine LAS DBK

Članstvo v LAS podrobneje opisuje 6. člen Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS DBK. Med drugim je članstvo prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Vanj se lahko vključi vsak, ki bo s svojim prostovoljnim delom deloval v dobro ciljev LAS. Vključitev predstavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja. Za člane LAS velja načelo enakopravnosti.

Kandidat za članstvo v LAS mora izpolniti pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s to pogodbo, drugimi internimi akti LAS ter upošteval pravila partnerskega pristopa.

Kandidata za vstop v članstvo LAS potrdi skupščina LAS na svoji prvi naslednji seji. Po potrditvi skupščine LAS, novi član pridobi glasovalno pravico v skupščini LAS.

Članstvo v LAS preneha s prostovoljnim izstopom člana, z izključitvijo ali smrtjo člana ter s prenehanjem delovanja LAS.

Pravice članov:

  • da sodelujejo pri pripravi Lokalne razvojne strategije
  • da volijo in so izvoljeni v organe LAS
  • da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS
  • da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS

Dolžnosti članov:

  • da spoštujejo pogodbo ter druge interne akte in sklepe organov LAS
  • da aktivno sodelujejo in s svojim delovanjem prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog LAS
  • da dajejo informacije, ki so potrebne za doseganje ciljev LAS
  • da varujejo ugled LAS v javnosti.

K podpisu izjave za sodelovanje v Lokalni akcijski skupini Dolenjska in Bela krajina ter k podpisu Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela Krajina, so pristopili naslednji člani: