LAS Dolenjska in Bela krajina

Organi LAS DBK

1. Skupščina LAS DBK

Člani organov so bili imenovani na Ustanovni skupščini LAS Dolenjska in Bela krajina, dne 08.09.2008, v Novem mestu.

Skupščino LAS Dolenjska in Bela krajina sestavlja 49 članov. Skupščina LAS je sestavljena po načelu tripartitnosti, in sicer iz predstavnikov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja.

Skupščino sestavljajo vsi člani - pogodbene stranke. Sestaja se na rednih in izrednih sejah. Seje skupščine sklicuje predsednik Organa odločanja.

Redne seje se sklicujejo najmanj enkrat letno, izredne pa na podlagi sklepa Organa odločanja in na zahtevo ene tretjine vseh članov. Predsednik je dolžan sklicati sejo v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če predsednik izredne seje ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Skupščina lahko na izredni seji sklepa le o zadevi, zaradi katere je bila seja sklicana.

Vabilo na sejo skupščine z dnevnim redom mora biti članom vročeno ali objavljeno v javnem tisku, najmanj osem dni pred sklicem skupščine. Skupščina je na seji sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Če slednja ni sklepčna, se zasedanje seje odloži za 30 minut. V kolikor se ugotovi, da so bili člani pravilno vabljeni je po poteku časa, skupščina sklepčna ne glede na število navzočih članov.

O delu na seji skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in predsednik Organa odločanja LAS ter odgovorna oseba Organa upravljanja. Zapisnik obsega podatke o dnevnem redu, udeležbi na seji (priložena mora biti lista prisotnosti), sprejetih sklepih na seji, izidih glasovanja...

Glasujejo lahko le člani LAS, vsak ima po en glas. Glasovanje je javno, vendar se lahko člani odločijo za tajno glasovanje, za katerega mora glasovati več kot polovica prisotnih članov.

Sklep skupščine je veljaven, če je zanj glasovala najmanj polovica prisotnih članov.

Naloge in pristojnosti:
- sprejema lokalno razvojno strategijo podeželja in ukrepe za njeno izvedbo
- sprejema spremembe in dopolnitve lokalne razvojne strategije podeželja
- spremlja in koordinira izvajanje lokalne razvojne strategije podeželja
- sprejema (letne ali obdobne) programe dela
- obravnava in odloča o prioritetah, ki izhajajo iz lokalne razvojne strategije in pripomorejo k njeni uresničitvi
- sprejema letne finančne načrte in finančna poročila za LAS
- potrjuje idejne predloge projektov in letne izvedbene načrte projektov
- odloča o drugih vprašanjih, ki so pomembni za delo LAS
- potrjuje pravila delovanja LAS in druge potrebne pravno formalne dokumente LAS, s katerimi ureja delovanje LAS
- predlaga, voli, imenuje Organ odločanja in Nadzorni odbor ter druge organe LAS
- izmed članov Organa odločanja LAS izvoli predsednika
- spremlja delovanje organov LAS
- sklene pogodbo z Organom upravljanja LAS
- odloča o pritožbah zoper sklepe organov LAS
- dokončno odloča o izključitvi člana iz LAS
- najmanj enkrat letno poroča o delu Nadzornemu odboru in javnosti.

Predsednik Skupščine LAS DBK je Tone Hrovat, Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma.

2. Organ odločanja LAS DBK

Imenovani člani:
1. Tone Hrovat, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
2. Jože Simončič, Kmetijski zavod Novo mesto
3. Renata Brunskole, Občina Metlika
4. Mag. Mojca Špec Potočar, RC Novo mesto,
5. Marta Rogelj, Trebnje, študentka
6. Jože Berus, Terme Krka Novo mesto
7. Vera Vardjan, Društvo KRNICA

Naloge:
• vzpostavitev učinkovitega in preglednega sistema za oceno in izbiro projektov, ki se bodo na območju izvajali s pomočjo finančnih sredstev 4. osi Programa razvoja podeželja RS v obdobju 2007 – 2013 osi Izvajanje pristopa Leader (v nadaljevanju sredstva Leader)
• ocenjevanje in izbor projektov, ki se bodo na območju izvajali s pomočjo sredstev Leader
• imenovanje ocenjevalne komisije za izbor projektov za financiranje iz programa Leader
• imenovanje članov strokovnega organa za izbor projektov za financiranje iz programa Leader
• letno pošiljanje izbora projektov (letni izvedbeni načrt - LIN), ki se bodo na območju izvajali s pomočjo sredstev Leader, v pregled in potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)
• priprava letnih programov dela
• izbira izvedbene projekte
• redno obravnava poročila o porabi finančnih sredstev, finančnih napovedi in pregled pogodb
• priprava letnega poročila za MKGP, v katerem so opisani izvedbeni projekti s pomočjo sredstev Leader
• sprejemanje odločitev v zvezi z uresničevanjem Lokalne razvojne strategije (v nadaljevanju LRS)
• priprava predlogov vezanih na upravljanje, organizacijo in delovanje LAS
• sprejemanje odločitev v zvezi s pripravo in dopolnjevanjem LRS
• skrb za izvrševanje letnih programov LAS
• priprava predlogov internih aktov LAS
• odgovornost za finančno in materialno poslovanje LAS
• priprava letnih programov dela
• priprava poročil o delu LAS v preteklem letu in njihovo posredovanje skupščini
• odgovornost in skrb, da je LAS sestavljen iz različnih partnerjev javnega sektorja, ekonomskega in zasebnega sektorja
• skrbi za učinkovit način za prenos informacij in odločitev ter obveščanje vseh zainteresiranih skupin o nadaljnjih aktivnostih
• spodbuja člane LAS in člane organov LAS k stalnemu izobraževanju in izpopolnjevanju na vseh potrebnih področjih
• vzpostavi sistem za ugotavljanje tveganja na vseh področjih, ki bi lahko ogrozila delovanje LAS
• pridobivanje oz. iskanje finančnih virov za delovanje LAS in izvajanje projektov iz LRS.

3. Organ upravljanja LAS DBK

Naloge Organa upravljanja sta že po predhodnem pooblastilu lokalnih skupnosti prevzela:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto, ki ga zastopa direktorica mag. Mojca Špec Potočar,

za območje Bele krajine sodeluje s partnerjem:

Razvojno informacijskim centrom Bela krajina
Trg svobode 3
8340 Črnomelj, ki ga zastopa direktor Peter Črnič

Naloge:
• po predhodnem pooblastilu LAS podpisuje skladno z vsebinsko kontrolo pogodbene in finančne transfere LAS
• organizira delovanja LAS
• opravlja vse administrativne in strokovne naloge vezane na sklice sej organov LAS
• predstavlja kontaktno točko LAS za MKGP
• poroča Organu odločanja o porabi sredstev Leader
• sodeluje pri pripravi lokalne razvojne strategije
• skrbi za izvedbo lokalne razvojne strategije
• zbira ideje za projekte (projekte predlagajo različni akterji na podeželju)
• pripravlja vsakoletni javni razpis
• v imenu LAS pripravlja in izvaja projekte, ki so potencialni za izvajanje s pomočjo sredstev Leader
• nudi pomoč pri pripravi in vodenju projektov oz. pripravlja in vodi projekte ter opravlja nadzor nad njihovo izvedbo in financiranjem
• pripravlja pogodbe s končnimi upravičenci projektov, ki se bodo izvajali s pomočjo sredstev Leader
• izstavlja in pripravlja zahtevke občinam za opravljanje nalog LAS
• pripravlja zahtevke za povračila in ugotavlja upravičenost izdatkov za MKGP
• skrbi za izplačevanje vseh finančnih obveznosti LAS, ki so vezana na sredstva Leader
• zagotavlja sledljivost izplačil za vse izvedene projekte s pomočjo sredstev Leader
• pripravi promocijsko gradivo s katerim predstavlja lokalno razvojno strategijo in spodbuja lokalno prebivalstvo k sodelovanju
• opravlja animacijo, izobraževanje in usposabljanje lokalnega prebivalstva
• pripravlja finančna in vsebinska poročila o napredku izvajanja lokalne razvojne strategije
• spremlja indikatorje, ki so predpisani na ravni Programa razvoja podeželja RS v obdobju 2007 – 2013 in pošilja zbrane podatke na MKGP
• se redno udeležuje vseh usposabljanj s strani MKGP in ostalih nosilcev
• opravlja druge naloge, ki mu jih poveri LAS (pripravlja poročila, poroča LEADER pisarni, je kontaktna oseba za LEADER pisarno in druge strokovne institucije,…).

4. Nadzorni organ LAS DBK

Imenovani člani:
1. Alojzij Muhič – Mestna občina Novo mesto
2. Jože Cajnar – KZ Metlika
3. Jože Barbo – Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine

Naloge:
• nadzira delo Organa odločanja
• nadzira delo predsednika Organa odločanja in Organa upravljanja
• nadzira finančno poslovanje LAS
• najmanj enkrat letno poroča skupščini.

5. Strokovni organ LAS DBK

Imenovani člani:

  • Margita Adamič, Občina Semič
  • Gregor Redek, Krka Novo mesto
  • Zdenka Kramar, Kmetijski zavod Novo mesto
  • Igor Hrovatič, Mestna občina Novo mesto
  • Miha Pezelj, RC Novo mesto
  • Vlado Kostevc, Občina Žužemberk
  • Matjaž Pavlin, Kompas Novo mesto
  • Andreja Veselič, TIC Metlika
  • dr. Marko Koščak, projekt Po poteh kulturne dediščine, Trebnje
  • Damjan Vrtin, Kmetijski zavod Novo mesto, Črnomelj

Naloge:

Naloga strokovnega organa je v strokovni pomoči pripravljalcem projektnih predlogov in v nadaljevanju vrednotenju projektnih predlogov.